بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1397/03/19     تشخیص شئ     جلسه نوزدهم    
1397/03/05     ردیابی و حرکت     جلسه هجدهم    
1397/02/30     بینایی چندمنظره     جلسه هفدهم    
1397/02/30     بینایی استریو     جلسه شانزدهم و هفدهم    
1397/02/30     مساله اپیپلار     جلسه شانزدهم    
1397/02/22     پردازش بافت     جلسه پانزدهم    
1397/02/01     استخراج لبه     جلسه سیزدهم    
1397/01/26     رنگ     جلسات یازدهم و دوازدهم    
1397/01/18     نور و سایه اندازی     جلسه دهم    
1397/01/18     مدل های هندسی دوربین     جلسات نهم و دهم    
1396/12/20     جلسه هشتم     پردازش مورفولوژیک    
1396/12/20     جلسه هفتم     تبدیل ویولت    
1396/12/12     ترمیم تصویر و حذف نویز     جلسه ششم    
1396/12/08     بهبود تصویر در حوزه فرکانس     جلسه پنجم    
1396/12/04     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسات سوم و چهارم    
1396/12/04     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال (ادامه)     جلسه دوم    
1396/12/04     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال     جلسه دوم    
1396/12/04     مقدمه ای بر بینایی کامپیوتر     جلسه اول    
1396/12/04     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1397/03/03 تمرین شماره 5 1397/03/11
1397/02/30 تمرین شماره 4 1397/03/07
1397/02/07 پروژه (اختیاری) 1397/02/21 ارسال شرح پروژه جهت تایید
1397/02/04 تمرین شماره 3 1397/02/19
1397/02/03 سمینار 1397/02/31 انتخاب و تایید مقاله
1396/12/28 تکلیف شماره 2 1397/01/20
1396/12/08 تکلیف شماره 1 1396/12/22