بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/12/20     جلسه هشتم     پردازش مورفولوژیک    
1396/12/20     جلسه هفتم     تبدیل ویولت    
1396/12/12     ترمیم تصویر و حذف نویز     جلسه ششم    
1396/12/08     بهبود تصویر در حوزه فرکانس     جلسه پنجم    
1396/12/04     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسات سوم و چهارم    
1396/12/04     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال (ادامه)     جلسه دوم    
1396/12/04     مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال     جلسه دوم    
1396/12/04     گروه تلگرام     https://t.me/joinchat/CseuFBHGJej0UNNZUMsfyg    
1396/12/04     مقدمه ای بر بینایی کامپیوتر     جلسه اول    
1396/12/04     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/12/08 تکلیف شماره 1 1396/12/22